ساعات تنظیم کنتورهای سه زمانه هزینه برق
نیمه اول سال میان باری 19 -- 7 نیمه دوم سال میان باری 18 -- 6 1,100
اوج بار 23 -- 19 اوج بار 22 -- 18 2,200
کم باری 23 -- 19 کم باری 6 -- 22 900
ساعت کاری 6 عصر الی 12 شب
ساعت کاری در کم باری
ساعت کاری در میان باری
ساعت کاری در اوج باری

نوع چراغ میزان مصرف (w) تعداد چراغ میزان کل مصرف در یک ساعت (kw) میزان ساعت روشن بودن کم باری (h) مبلغ جزء کم باری (ریال) مبلغ کل کم باری (ريال) میزان ساعت روشن بودن میان باری (h) مبلغ جزء میان باری (ريال) مبلغ کل میان باری (ريال) میزان ساعت روشن بودن اوج بار (h) مبلغ جزء اوج بار (ريال) مبلغ کل اوج بار (ريال) مبلغ کل مصرف در یک روز (ريال) مبلغ کل مصرف در 30 روز (ريال) هزینه کل در یک سال (ریال)

نوع چراغ میزان مصرف (w) تعداد چراغ میزان کل مصرف در یک ساعت (kw) میزان ساعت روشن بودن کم باری (h) مبلغ جزء کم باری (ریال) مبلغ کل کم باری (ريال) میزان ساعت روشن بودن میان باری (h) مبلغ جزء میان باری (ريال) مبلغ کل میان باری (ريال) میزان ساعت روشن بودن اوج بار (h) مبلغ جزء اوج بار (ريال) مبلغ کل اوج بار (ريال) مبلغ کل مصرف در یک روز (ريال) مبلغ کل مصرف در 30 روز (ريال) هزینه کل در یک سال (ریال)

نام محصول مبلغ کل مصرف در یک روز (ريال) مبلغ کل مصرف در 30 روز (ريال) هزینه کل در یک سال (ریال)
- - - -
- - - -
- - -

صنایع روشنایی پرشین لایت

روش استفاده

با توجه به ساعات روشنایی چراغها در محل نصب ، میزان ساعت روشنایی در کم باری ، میان باری ، اوج باری و نوع چراغهای مورد مقایسه ، اطلاعات خواسته شده را طبق موارد زیر وارد نمایید:

  • 1 -   وارد کردن ساعت کاری در میان کم باری (طبق جدول ساعات تنظیم کنتور های سه زمانه) (بصورت عدد)
  • 2 -   وارد کردن ساعت کاری در میان باری (طبق جدول ساعات تنظیم کنتور های سه زمانه) (بصورت عدد)
  • 3 -   وارد کردن ساعت کاری در اوج باری (طبق جدول ساعات تنظیم کنتور های سه زمانه) (بصورت عدد)
  • 4 -   نوشتن نام چراغ مورد مقایسه اول
  • 5 -   وارد کردن میزان مصرف چراغ اول (بصورت عدد)
  • 6 -   وارد کردن تعداد چراغ اول (بصورت عدد)
  • 7 -   نوشتن نام چراغ مورد مقایسه دوم
  • 8 -   وارد کردن میزان مصرف چراغ دوم (بصورت عدد)
  • 9 -   وارد کردن تعداد چراغ دوم (بصورت عدد)
  • 10 - فشار دادن کلید محاسبه

بازگشت